top of page
Neretva

Neretva grupa za cyber sigurnost

Neretva grupa za cyber sigurnost  je neformalna radna grupa otvorenog tipa, koja funkcionira pod okriljem Misije OSCE-a u BiH, uz podršku EUD-a u BiH i EUSR-a u BiH.

Grupa okuplja ključne praktičare i IT/cyber stručnjake te predstavnike privatnog i javnog sektora sa svih nivoa vlasti u BiH, uključuje državne i entitetske institucije, agencije, banke, energetski i akademski sektor, kao i mlade perspektivne stručnjake.

Neretva grupa je inkubator prijeko potrebnih akcionih politika, inicijativa i ideja u oblasti kibernetičke sigurnosti, kao što je kreiranje Smjernica za strateški okvir cyber sigurnosti u BiH, formiranje javno-privatnih partnerstava, te platformi i modula za e. -učenje. Saradnja i djelovanje članica Grupe doveli su do konkretnih rezultata koji su bez obzira na izazovne okolnosti osigurali napredak u cyber domeni u BiH.

Pod pokroviteljstvom Misije OSCE-a u BiH, ova grupa relevantnih aktera kreirala je Smjernice za strateški okvir cyber sigurnosti u BiH tokom 2018-2019. Ovaj značajni dokument o zajedničkoj viziji nadograđuje se na dobre prakse strategija EU-a i Direktive (EU) 2016/1148 (NIS), operacionalizuje OEBS-ove ICT/cyber mjere za izgradnju povjerenja i pruža osnovu za razvoj prijeko potrebne cyber sigurnosne strategije i akcionih planova na različitim nivoima vlasti. Smjernice imaju sveobuhvatan koncept i bave se najvažnijim prioritetnim oblastima za unapređenje cyber sigurnosti u BiH u skladu sa međunarodnim standardima.

Nakon formiranja i uspješnog rada Neretvanske grupe za cyber sigurnost, formirana je podgrupa za energetski sektor, koja sada pod pokroviteljstvom USAID-a razvija Mapu puta za implementaciju Direktive EU 2016/1148 u Bosni i Hercegovini. Ovo je značajan korak ka poboljšanju zaštite kritične infrastrukture i energetskih sistema u BiH od cyber napada.

bottom of page